Public offer

Предмет Договору

1. Виконавець в порядку та на умовах визначених даним Договором зобов’язується надати Замовникові послуги з організації відпочинку та проходження мовних курсів для дитини Замовника (надалі за текстом «Учасник»), дані про яку наведені в Анкеті Учасника (надалі за текстом – Анкета»), що є невід’ємною частиною цього Договору, а Замовник прийняти та оплатити такі послуги.

 

2. Послуги, що надаються за цим Договором, включають комплекс спеціальних занять та заходів педагогічного, соціального, виховного, спортивного характеру, спрямованих на покращення Учасником рівня володіння іноземною мовою; організацію дозвілля з дотриманням педагогічних вимог активного та пасивного відпочинку, а також організацію раціонального харчування та безпечних умов перебування, надалі іменовані Програмою.

 

Акцептування Договору

Для фізичних осіб, які звернулись до Виконавця для отримання Послуг, підтвердженням повного та безумовного акцептуванням публічної оферти Виконавця є сплата вартості Послуг з організації мовних курсів та відпочинку.

 

Цей Договір є Публічним Договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем від Замовника оплати замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

 

Замовник дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримувати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оплати замовлених Послуг.

 

Цей Публічний Договір розміщений на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://bigfish.academy/ 

 

Вартість послуг та порядок розрахунків

Вартість Послуг з організації відпочинку та проходження мовних курсів для дитини Замовника є однаковою для всіх осіб, що звернулись за такими послугами та розміщена на офіційній веб-сторінці Виконавця за посиланням: https://bigfish.academy/ 

 

Замовник зобов’язується сплатити вартість Послуг авансовим платежем у 100% розмірі вартості таких Послуг протягом 3 (трьох) днів з моменту отримання рахунку, але в будь-якому випадку до початку проведення Програми Виконавцем.

 

Оплата здійснюється в гривнях на розрахунковий рахунок Виконавця, що вказаний у Договорі. У призначенні платежу повинні бути вказані реквізити Замовника, дані Учасника та номер рахунка. 

 

Порядок надання Послуг

Для початку надання Виконавцем Замовнику послуг за Договором, Замовник зобов’язується надати Виконавцеві наступні документи:

- заповнену Анкету Учасника;

- копію свідоцтва про народження Учасника;

- копію внутрішнього паспорта одного з батьків Учасника.

 

За відсутності вищевказаних документів до початку Програми Виконавець залишає за собою право в односторонньому порядку припинити дію Договору.

 

Виконавець після отримання від Замовника такої Анкети Учасника зобов’язується надати Замовнику рахунок, який підлягає сплаті в порядку, визначеному п. 2.2. цього Договору. Факт оплати Замовником рахунку за Послуги з організації відпочинку та проходження мовних курсів підтверджує факт погодження Замовником умов цього Публічного Договору.

 

Після здійснення Замовником оплати вартості Послуг в порядку, визначеному п. 2.2. цього Договору, Виконавець протягом 3 (трьох) днів надає Замовнику Путівку, в якій зазначається початок, тривалість та місце надання послуг Виконавцем Замовнику.

 

Права та обов’язки Сторін

Замовник має право:

 

1. Відвідувати Учасника під час дії Програми, попередньо попередивши про це Виконавця та виконуючи вимоги співробітників Виконавця, щодо забезпечення безпеки дітей.

 

2. Отримувати необхідні консультації з питань, що стосуються особливостей колективного дитячого відпочинку та педагогічно-виховного процесу Учасника.

 

3. Отримати інформацію про особливості поведінки Учасника в дитячому колективі після закінчення Програми.

 

Замовник зобов’язується:

1. Сплатити в порядку передбаченому Договором послуги з організації відпочинку та проходження мовних курсів для дитини Замовника.

 

2. Надати Виконавцеві документи, передбачені п. 3.1. Договору, з зазначенням достовірної інформації.

 

3. Ознайомитися та роз’яснити Учасникові умови та правила перебування на території місця проведення Програми, зазначеної в Путівці.

 

4. Роз’яснити Учасникові, що під час перебування на території Програми, відповідно до Путівки, він/вона зобов’язаний/-на:

 

- належним чином використовувати наданий інвентар та обладнання, не порушувати правил протипожежної безпеки;

- не порушувати умови перебування на території Програми та дотримуватися встановленого порядку;

- не вживати на території місця проведення Програми алкогольних, слабоалкогольних напоїв, наркотичних засобів, не палити, не ображати інших Учасників Програми;

- не залишати територію Програми без супроводу представників Виконавця, Замовника, або ж заздалегідь погодженої у письмовій формі Виконавцем та Замовником Особи.

 

5. Ознайомити Учасника з навичками самообслуговування (правила поведінки за столом, тощо), елементарним санітарно- гігієнічним правилам; забезпечити для перебування на Програмі необхідним одягом (за сезоном) і речами.

 

6. Забезпечити своєчасне прибуття Учасника на територію Програми з особистою передачею представнику Замовника щодня з 9:00 до 09:30.

 

7. Забирати Учасника не пізніше 18:00 та надати Виконавцеві до початку Програми контакти та паспортні дані осіб, що мають право приводити/забирати Учасника з обов’язковим повідомленням представника Виконавця.

 

8. Відшкодувати збитки, якщо вони були завдані діями Учасника під час його перебування на території Програми.

 

9. Проінформувати Виконавця в Анкеті Учасника про особливості раціону чи дієтичного харчування Учасника та його вміння/не вміння плавати.

 

10. Проінформувати Виконавця в Анкеті Учасника про будь-які хвороби, обмежені можливості, соціальні чи поведінкові проблеми, які є в Учасника, або через які Учасник нещодавно пройшов, і які можуть негативно вплинути на самого Учасника чи на інших дітей під час відпочинку.

 

11. При загостреннях в Учасника під час проходження Програми хронічних захворювань, відомих Замовнику і не вказаних у Анкеті Учасника, а також у разі виявлення в Учасника педикульозу в перший день Програми, Замовник зобов’язаний своїми силами та за власний рахунок забрати Учасника з території Програми. При цьому кошти за невикористані дні Програми, сплачені за Договором, будуть повернені.

 

12. У разі незначного захворювання Учасника під час Програми, якщо такий залишається на території проведення, забезпечити додаткові ліки за власний рахунок Замовника із попереднім письмовим погодженням умов даного перебування Учасника, шляхом двостороннього підписання заяви у довільній формі.

 

Виконавець має право:

1. На отримання своєчасної 100% оплати послуг за Договором.

 

2. Самостійно обирати спосіб реалізації розвиваючої і розважальної програми, яка не суперечить Договору і чинному законодавству.

 

3. На свій розсуд залучати до виконання цього Договору третіх осіб.

 

4. Самостійно комплектувати персонал відповідно до затвердженої програми і взятих на себе зобов’язань.

 

5. Самостійно та на власний розсуд формувати групи з Учасників Програми.

 

6. В односторонньому порядку розірвати цей Договір без відшкодування вартості сплачених послуг та припинити перебування на Програмі у разі грубого порушення Учасником правил поведінки та умов Договору. 

 

7. До грубого порушення правил поведінки Сторони відносять:

- вживання під час дії Програми алкогольних, слабоалкогольних напоїв, наркотичних засобів та паління на території проведення Програми;

- погрози, залякування, образа або лайка по відношенню до інших Учасників Програми, персоналу, та ін. осіб;

- антисоціальна поведінка, що негативно впливає на атмосферу чи заважає відпочинку інших Учасників;

- умисне втручання в функціонування систем безпеки (зокрема, відеонагляду, пожежної безпеки тощо), технічних засобів, комп’ютерного устаткування та електронних приборів, що знаходяться на території проведення Програми.

 

Виконавець зобов’язується:

1. Забезпечити належні умови перебування та побуту Учасника, шляхом:

- надання 3-разового харчування свіжими та не шкідливими для здоров’я продуктами: обід та 2 перекуси;

- охорони життя і здоров’я Учасника, надання невідкладної медичної допомоги.

 

2. Організувати для Учасника програму з вивчення іноземної мови, відпочинку та дозвілля (2 уроки англійської мови на день – по 60 хвилин кожен).

 

3. Сприяти всебічному творчому, інтелектуальному, особистісному та фізичному розвитку Учасника.

 

4. Організувати роботу керівників груп (вожатих) для контролю за діями Учасника під час перебування на Програмі.

 

5. Провести для Учасника детальний інструктаж щодо умов та правил перебування на території проведення Програми, а також щодо користування обладнанням, яке буде у вільному доступі.

 

6. Забезпечити Учасника необхідним навчальним матеріалом для успішного вивчення іноземної мови, участі в майстер-класах та інших розважальних заходах під час проведення Програми.

 

7. У разі виникнення форс-мажорних обставин (стихійні лиха, військові дії тощо) забезпечити негайну евакуацію й доставку Учасника до його постійного місця проживання.

 

8. Не розголошувати відомості, які стали йому відомі під час виконання умов цього Договору.

 

Відповідальність Сторін

1. У разі порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.

 

2. Замовник несе відповідальність за:

- пошкодження майна та обладнання, яке сталося з вини Учасника, в розмірі вартості пошкодженого майна чи обладнання;

- надання недостовірної інформації щодо реального стану здоров’я Учасника та внесення в медичну картку Учасника завідомо недостовірної інформації.

 

Виконавець не несе відповідальності за:

1. Невиконання умов цього Договору та/або за зміну програми відпочинку з причин, що не залежать від Виконавця, зокрема: за запізнення Учасника (Замовника) до початку програми; відміну транспортного сполучення; дії третіх сторін, на які Виконавець вплинути не в змозі;

 

2. Втрату та/або псування Учасником своїх особистих речей, у тому числі мобільних телефонів, плеєрів, електронних пристроїв , гаджетів, кишенькових грошей та іншого майна Учасника.

 

3. Відмінність підходу до надання послуг за Договором між Замовником та Виконавцем.

 

Порядок розірвання Договору

1. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін.

 

2. Договір може бути розірваним з ініціативи однієї Сторони у разі порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору.

 

3. Замовник має право відмовитись від послуг за цим Договором, письмово повідомивши Виконавця про це не пізніше чим за 1 (один) день до початку Програми.

 

4. У випадку відмови Замовника від послуг за цим Договором пізніше чим за 1 (один) день до початку Програми або протягом дії Програми, Виконавець повертає Замовнику кошти пропорційно за невикористані дні Програми.

 

Претензії та порядок вирішення спорів

1. Замовник зобов’язується роз’яснити Учасникові, що при виникненні будь-яких скарг на умови надання послуг за Програмою, Учасник повинен повідомити про це свого керівника групи (вожатого), куратора або менеджера Замовника.

 

2. Замовник має право пред’являти претензії до Виконавця щодо наданих послуг. Таке повідомлення Замовника повинно містити ім’я, дату та місце перебування Учасника, опис претензії, підпис Замовника, а також супроводжуватися складеним на місці актом, підписаним Замовником і представником Виконавця про ненадання чи неякісне надання послуги.

 

3. До претензії Замовником додається також копія Путівки та інші підтверджуючі документи.

 

4. Претензії, подані чи заявлені Замовником після надання Послуг, Виконавцем до розгляду не приймаються. Виконавець не розглядає претензії Замовника щодо якості наданих послуг, які базуються на суб’єктивній оцінці Замовника.

 

5. Всі спори, що можуть виникнути при виконанні цього Договору, Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом переговорів.

 

6. У разі виникнення претензій щодо виконання Виконавцем своїх обов’язків, Замовник застосовуватиме всі дії, щоб вирішити їх спільно з представниками Виконавця і звести до  мінімуму  можливий  для  Виконавця збиток. Невиконання цієї умови може бути підставою для повної або часткової відмови від задоволення претензії Замовника.

 

У разі недосягнення Сторонами згоди, всі спори вирішуються згідно чинного законодавства України в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю справ.

 

Інші умови

1. Замовник укладаючи цей Договір гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання даного Договору відповідно до його умов.

 

2. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір. Відповідно, Замовник, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами даного Договору.

 

3. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов’язковим повідомленням про це Замовників на своєму сайті.

 

4. При внесенні змін до цього Договору Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму сайті не менше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до вступу змін в силу. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

5. У випадках, що не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

 

6. Протягом перебування Учасника на Програмі Виконавець має право здійснювати фото- та відеозйомку учасників, що перебувають на Програмі, в рекламних та навчальних цілях.

 

7. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень Учасника на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністрацію Виконавця.

 

8. Одночасно з акцептуванням цього Договору, Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних та персональних даних Учасника, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних».

This site uses cookies to improve your experience.